Uw online gids in Pompenland

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

De gegevens op Pompengids.net zijn samengesteld door PumpSupport, maar de leveranciersgegevens zijn altijd verstrekt door de pompleveranciers zelf. De overzichten en de berekeningen zijn steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de samenstellers aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de volledige juistheid hiervan.

Mocht u als gebruiker van ons bestand onjuistheden ontdekken, dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u de betreffende leverancier hier op wijst zodat hij dit kan corrigeren.
Desgewenst kunt u ook een e-mail sturen aan suggesties@pompengids.net zodat wij uw opmerking met hem kunnen bespreken.

Privacybeleid PompenGids

Pompengids hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van accounts, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Pompengids dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Pompengids houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Pompengids is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Als u deze website bezoekt of een account hebt voor de beveiligde pagina's op de website van Pompengids, kan Pompengids gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een aanmeldingsformulier of een mail die u verstuurt via de site. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Pompengids uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Pompengids zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door Pompengids beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Pompengids. Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Pompengids met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen via info@pompengids.net

Website
PompenGids is een samenwerking van verschillende partners.
De website van Pompengids is www.pompengids.net
De verwerker is PumpSupport, www.pumpsupport.nl
De domeinhouder is Verbi, www.verbi.nl
De webmaster is Arion www.arion.nl
Hosting van de webste is bij XXL webhosting: www.xxlwebhosting.nl

Bij deze partners zijn de betreffende contactgegevens en privacyreglementen te vinden.

Doelstelling PompenGids
De website is opgezet om belangstellenden informatie te bieden over leveranciers van pompen in Nederland en België.
Leveranciers kunnen zich hier kosteloos aanmelden voor een account. Tevens is het mogelijk om tegen betaling voor één of meerdere opvallende opties te kiezen.
In het account kunnen de leveranciers zelf hun gegevens bijhouden.
Opzegging van het account kan door middel van het sturen van een email naar info@pompengids.net

Doeleinden gegevensgebruik
Pompengids verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Pompengids, gebruikelijk zijn, zoals beschikbaar stellen van informatie over pompen;
Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om het gebruik van en toegang tot het beveiligde deel van de website van Pompengids.
Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementskosten voor een accounthouder, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Pompengids. Het informeren bijvoorbeeld door middel van mailing en het versturen van bevestigingen bij aanmeldingen voor een account;;
Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.

Persoonsgegevens
Pompengids verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
Accounthouders van Pompengids;
personen die Pompengids om informatie of documentatie hebben verzocht;
personen met wie Pompengids een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Wijze van verwerking
De verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van accounthouders worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Een nieuwe accounthouder verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

De Persoonsgegevens van een accounthouder worden binnen 3 maanden uit het bestand verwijderd wanneer het abonnement voor de diensten van Pompengids is beëindigd. Indien de transactie met Pompengids is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verwerkt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

De accountgegevens staan op een afgeschermd deel (beveiligde pagina's) van de website.
Op de website worden alleen persoonsgegevens gepubliceerd op basis van instemming van de betreffende personen.

Bezoekersdata
Op de server van XXL Webhosting worden bezoekersdata bijgehouden. Het privacybeleid van XXL Webhosting is hierop van toepassing: https://www.xxlwebhosting.nl/over-ons/juridische-informatie

Op de website van Pompengids worden geen cookies gebruikt:
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Pompengids is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

Private logging
Wanneer u een aanmeldingsformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen.

Veiligheid
PompenGids treft veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde publicatie. Deze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continue verbeterd.
Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Links naar websites van derden
Op de website van Pompengids zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere bedrijven of instanties. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing.
De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Pompengids is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

Rechten van betrokkenen
De Betrokkene heeft de volgende rechten:
Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Pompengids te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Pompengids om dit te corrigeren. Accounthouders hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op de website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Pompengids te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Pompengids zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Gedrachtslijn
De volgende praktische gedragslijn zal worden gevolg bij de dagelijkse gang van zaken binnen Pompengids:
Pompengids voert de accountsadministratie op computers beveiligd met een sterk wachtwoord.
Nieuwe accounthouders worden eerst attent gemaakt op het Privacy beleid en Privacy reglement en verklaren hun instemming met beide documenten voordat ze als actief account worden behandeld.
Pompengids houdt een Datalekken register bij.

Accounthouders
Accounthouders verspreiden geen persoonsgegevens van andere accounthouders naar derden.

Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist Pompengids.
Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door Pompengids vastgesteld.

Aanpassing aan privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit Privacyreglement is opgesteld door Pompengids en is in werking getreden op 21 mei 2018.

Copyright © PompenGids.net 2023


   Twitter    Facebook    YouTube